Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

missio_valorsLa Fundació Aula vol mantenir l’esperit fundacional de Pere Ribera educant en l’excel·lència, a través de l’esforç, el sentit del treball, l’estimulació d’aprenentatges, cultivant l’austeritat, l’ètica i l’exemple.

Aquest esperit es fonamenta en la convicció que la formació completa d’una persona s’articula al voltant d’una sèrie d’eixos pedagògics dirigits a obtenir l’excel·lència i a desenvolupar al màxim les seves capacitats per mitjà d’una elevada exigència personal. Aquests eixos pedagògics són:

• Assolir coneixements i ser capaços de relacionar-los en una dinàmica de gust pel saber i per la descoberta.
• Estimular la curiositat intel·lectual tant en la recerca de respostes com en la formulació de preguntes, amb imaginació i curiositat.
• Desenvolupar una actitud creativa en tots els àmbits de la vida de l’alumne: personal i escolar avui, i també professional en un futur.
• Tenir com a pròpia la cultura de l’esforç i l’assoliment dels reptes personals
• Aprendre a aprendre a través de mètodes i eines intel·lectuals i pedagògics eficaços i exigents
• Transmetre el gust per la bellesa i una sensibilitat per les manifestacions artístiques.
• Exigir un elevat sentit ètic basat en el respecte a l’altre, a les coses, a la natura, a l’espai i al temps ; un respecte fonamentat en l’honestedat intel·lectual i personal.

En definitiva, tenir l’ambició de formar persones capaces de reflexionar, analitzar amb sentit crític i constructiu, de crear, d’imaginar, d’adaptar-se als canvis, però sobretot capaces de generar, amb responsabilitat, els canvis que la nostra societat demana, amb un elevat grau de responsabilitat i autonomia personals.