Beques

Programa de beques

bequesEl programa de beques neix, per iniciativa de Pere Ribera, el 2002, amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’un alumne no sigui un obstacle per accedir a una formació de qualitat, i la demostració que són més importants l’esforç, la capacitat i la preparació que l’entorn econòmic d’on es procedeix.

En què consisteix la beca?

La beca que Aula ofereix està destinada a alumnes d’ensenyament Primari (a partir de 4t Primària), o Batxillerat (Beques d’excel·lència), de fora de l’escola. Les beques no es lliuren en metàl·lic, sinó com a beques d’estudi que la Fundació Aula abona directament a l’Escola. Poden ser totals o parcials depenent de les necessitats de l’alumne. La beca total comprèn quotes escolars, sortides i estances i drets de matriculació. Per als que vulguin fer ús del servei d’autocar s’ofereixen tarifes especials reduïdes.

Quant dura la beca?

Sempre que el becari respongui adequadament, les beques que Aula ofereix són atorgades fins a 4t ESO. En aquest curs es farà una valoració de la marxa del becari i es decidirà si es prorroga la beca fins a 2n Batxillerat.

Quantes beques s’han concedit?

Durant aquest curs 2017-2018 hi ha 10 becaris, distribuïts entre 3r de Primària i 4t d’Eso.

Qui concedeix les beques i amb quins criteris?

La Comissió de Beques de la Fundació Aula concedeix les beques atenent als següents criteris:

– Capacitats de l’alumne, no tant en raó dels seus coneixements actuals sinó del seu potencial personal valorant molt especialment l’esforç, l’interès i el caràcter.

– Situació econòmica de la seva família, que no li permet afrontar les despeses d’un centre privat no concertat.

– Compromís tant de l’alumne com de la família per treure tot el partit possible de l’oportunitat que se’ls ofereix.

Vull sol·licitar una beca

1.- Requisits

La condició fonamental por obtenir la beca és que la família no disposi de mitjans suficients per assistir a una escola com Aula. La situació econòmica cal que sigui degudament justificada per la família.

2.- Documentació a presentar

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del correu electrònic,  acompanyades de:

– Fotocòpia del document nacional d’identitat

– Fotografia recent de mida carnet

– L’expedient acadèmic del nen/a que vol sol·licitar la beca

– Darrera declaració de renda i darreres dues nòmines o declaracions d’IVA i IRPF (en el cas d’autònoms) de tots els membres de la unitat familiar

– Carta d’argumentació de la sol·licitud de la beca

3.- Procés de sol·licitud

El termini de sol·licituds s’obre el setembre del 2017, coincidint amb l’inici del curs escolar, fins al 24 de febrer del 2018. El procés de selecció consta, juntament amb l’adequada valoració dels mèrits al·legats, d’una entrevista personal i d’una prova escrita.

La convocatòria de beques podrà ser declarada deserta quan la Comissió així ho proposi.

4.- Termini de resolució i comunicació al candidat

La Fundació comunicarà la beca obtinguda al beneficiari a través de l’adreça de correu electrònic prèviament facilitada abans de finals del mes de març. La beca es considerarà concedida una vegada que el candidat n’accepti les condicions, cosa que es realitzarà de forma fefaent, mitjançant la signatura de compromís d’acceptació de la beca.

Si després de quinze dies a comptar des de l’endemà que el beneficiari rep el missatge informant-li de la seva condició, hagués esta impossible localitzar-lo, aquest perdrà el dret a gaudir de la beca, procedint la seva adjudicació al suplent i així successivament. Si el becari o si s’escau, els suplents no poguessin ser localitzats podrà declarar-se deserta.

5.- Import de la beca

Es concedeixen beques totals o parcials segons les necessitats de l’alumne.  L’import de la beca també varia en funció del curs que es tracti.

6.- Contacte

Per a més informació, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic admin@fundacioaula.org, o  enviant una carta a la Fundació Aula. Avda Mare de Déu de Lorda, 34-36. 08034 Barcelona.