Perfil dels Candidats

Perfil dels candidats

perfilCandidatsLes beques de la Fundació Aula estan destinades als alumnes dels centres educatius de Catalunya que estiguin cursant actualment el quart curs de Secundària i que vulguin gaudir d’una beca durant els dos cursos següents per cursar un batxillerat d’humanitats d’alt nivell.

A l’hora de valorar els alumnes, la Junta Gestora tindrà en compte diversos aspectes acadèmics i personals, necessaris per aprofitar i gaudir de l’oportunitat que el programa representa. El programa requereix que els alumnes tinguin un alt nivell de motivació i estiguin disposats a dedicar temps i esforç en els seus estudis.
Mitjançant les proves de llengua (català i castellà), ciències socials, matemàtiques bàsiques i l’entrevista personal es valoren diversos aspectes dels candidats:

• L’interès, la motivació i les aptituds en el camp de les llengües i de les ciències socials.
• La curiositat i la implicació en els projectes que s’emprenen.
• El sentit del deure i la bona disposició per anar més enllà en els temes estudiats.
• L’esperit obert i dialogant, i la voluntat de fomentar un bon ambient de treball i de col•laboració amb els companys.